Jesteś już o krok od uzyskania 20% rabatu na wszystkie produkty! 

Wystarczy, że zaakceptujesz treść naszego programu rabatowego, który gwarantuje Ci powiększanie rabatów wraz z kolejnymi zakupami a już na następnej stronie otrzymasz kod rabatowy o wartości 20%! 

 

§ 1. COLWAY oświadcza, że jego celami jest: stworzenie polskiej, a w perspektywie międzynarodowej sieci dystrybucji bezpośredniej produktów wytwarzanych w oparciu o wyłącznie polski kapitał oraz polską myśl naukową i technologiczną.

§ 2. 1. COLWAY tworzy Sieć Konsumencką, której Uczestnicy nabywają praw do zakupu na potrzeby własne i osób najbliższych produktów kosmetycznych z rosnącym rabatem.

2. Uczestnik nie ma natomiast żadnych zobowiązań wobec COLWAY, w szczególności nie jest zobowiązany w żaden sposób do handlowania produktami COLWAY.

§ 3. 1. Uczestnik nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem COLWAY.

2. Może on natomiast zostać przedstawicielem COLWAY uzyskując status Menedżera.

§ 4. Produkty COLWAY stają się własnością Uczestnika od momentu, gdy za nie zapłaci.

§ 5. Uczestnik nabywający produkty od COLWAY i jego przedstawicieli każdorazowo otrzymać powinien dowód księgowy zakupu.

§ 6. Uczestnik chcący odsprzedawać produkty COLWAY z zyskiem, robić to może tylko na własny rachunek, prowadząc działalność gospodarczą lub na rachunek przedstawiciela COLWAY posiadającego status menedżerski.

§ 7. COLWAY udziela Uczestnikowi rabatu od cen detalicznych brutto swoich produktów w wysokości:

10% do 20% - uznaniowo po podpisaniu niniejszej deklaracji,

34% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 3000,00 zł

38% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 6000,00 zł

42% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 9000,00 zł

§ 8. COLWAY gwarantuje Uczestnikowi nominację na Menedżera, tzn. Przedstawiciela COLWAY uprawnionego do zakupów bezpośrednich w COLWAY i dodatkowej prowizji, od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 12000,00 zł detal.

§ 9. Szczegółowe zasady przywilejów wynikających z §8 określi aneks do niniejszej umowy nazwany Umową Menedżerską.

§ 10. Prawa Uczestnika do poszczególnych poziomów rabatowych i do nominacji menedżerskiej są niekwestionowalne, po okazaniu przez niego dowodów zakupu produktów w dowolnym czasie. Nominacji dokonuje COLWAY na wniosek Menedżera.

§ 11. COLWAY gwarantuje Uczestnikowi:

1) nieutracalność osiągniętych pułapów rabatowych,

2) nieingerowanie w działalność nie objętą niniejszą deklaracją włącznie z poszanowaniem działań w innych marketingach sieciowych,

3) niepodwyższanie nigdy w przyszłości cen detalicznych produktów, ani limitów pułapów rabatowych, o kwotę wyższą niż wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny,

4) absolutne respektowanie przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

§ 12. COLWAY jest Spółką Jawną, w której zgodnie z polskim prawem udziałowcy odpowiadają za wszelkie zobowiązania, także wynikające z niniejszej Deklaracji - całym majątkiem osobistym.

§ 13. COLWAY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oświadczenia, deklaracje i obietnice składane przez Uczestników innym osobom, jeśli nie były one zgodne z prawdą.

§ 14. Produkty bezpośrednio od COLWAY nabywają tylko Uczestnicy posiadający status menedżerski i prowadzący działalność gospodarczą.

§ 15. Deklaracja niniejsza przyjęta zostanie przez COLWAY tylko jeżeli zawiera pełne dane Uczestnika i czytelne imię i nazwisko oraz prawidłowy PESEL osoby wprowadzającej go do Sieci Konsumenckiej COLWAY

§ 16. 1. Deklaracja niniejsza w przypadku podjęcia przez Uczestnika dystrybucji produktów COLWAY i rekrutacji następnych uczestników Sieci Konsumenckiej otwiera Uczestnikowi te same przywileje co umowa dystrybucyjna.

2. Uczestnik może wypowiedzieć Deklarację z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

3. COLWAY wypowiedzieć może Deklarację jedynie w wypadku:

a) podania przez Uczestnika fałszywych danych

b) przedłożenia przez Uczestnika fałszywego dowodu zapłaty za zamówione towary,

c) podjęcia przez Uczestnika w stosunku do przedstawicieli COLWAY działań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji,

d) prób przewerbowywania przedstawicieli COLWAY do innej Sieci.

§ 17. Ewentualne spory rozstrzyga Sąd Rejonowy w Gdyni.

§ 18. Sporządzono w trzech egzemplarzach jednobrzmiących egzemplarzach.